The 1820 Foundation
Over ons

Over ons

Wij zijn een jonge stichting, opgericht in 2022, door Hope en Samuël Visser.
Wij geloven dat het Evangelie verkondigd moet worden over de hele wereld, maar dan wel het Evangelie van het Koninkrijk, waar veel meer onder valt dan redding en verlossing van zonde.
Vaak beperken we ons nu alleen tot een Evangelie waarin redding gepreekt wordt, wat natuurlijk hard nodig is, maar nadat je gered bent is het niet klaar. We hebben dan een opdracht uit te voeren, die veel meer inhoudt dan overal evangeliseren.
Onze naam, the 1820 Foundation, komt vanuit het zendingsbevel zoals dat opgeschreven staat in Mattheüs 28:18-20:

Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.


Als “the 1820 Foundation” is het onze missie om te zorgen dat Christenen in verschillende onderdelen van de maatschappij elkaar weten te vinden, dat ze elkaar op waarde weten te schatten en samen kunnen werken aan het vergroten van het Koninkrijk.

Dat doen wij door vanuit de kerk (1 van die onderdelen van de maatschappij) uit te reiken naar de andere onderdelen. We zoeken daarin naar de verbinding en naar een overkoepelende visie op het Koninkrijk, maar kijken er voor uit dat we terug gaan naar een maatschappij waarin de kerk het voor het zeggen heeft.

Daarom organiseren wij op regelmatige basis bijeenkomsten waarin we kerkelijke leiders laten samenkomen met vertegenwoordigers vanuit de andere maatschappelijke onderdelen met als doel om onderling begrip te kweken, maar ook om duidelijk te maken dat we vanuit de kerk het nut zien van die onderdelen en dat we zien dat zij voorzien in een nood waarin wij als kerk niet kunnen voorzien.

Wij zoeken de verbinding en zetten tegelijkertijd vrij, omdat we erkennen dat wij in de kerk een andere roeping hebben dan de andere onderdelen in de maatschappij en dat we daarom ook niet zoveel te zeggen hebben over hoe mensen die geroepen zijn voor die andere onderdelen van de maatschappij hun taak uitvoeren.

We richten ons vooral op de kerken en bedieningen in binnen- en buitenland, waar we cursussen geven, in spreekbeurten voorzien en gesprekken voeren met de leiders van die kerken of bedieningen, meestal over de vijfvoudige bediening en over het invloed nemen in de maatschappij. Wij ondersteunen hen in het vinden en uitwerken van hun visie, missie, strategie en ook hun samenwerkingsverbanden.

Dat ondersteunen wordt praktisch gemaakt door:

  • Cursussen of spreekbeurten in kerken en groepen, gericht op het ontdekken van hoe een maatschappij in elkaar zit, wat de verschillende onderdelen zijn en hoe deze de maatschappij beïnvloeden en om vervolgens te ontdekken wat onze persoonlijke rol hierin mag zijn.
  • Bijeenkomsten te organiseren om mensen binnen de verschillende onderdelen aan elkaar te koppelen voor onderlinge steun en uitwisseling van ideeën
  • Bijeenkomsten te organiseren om mensen vanuit verschillende maatschappelijke onderdelen aan elkaar te koppelen, waardoor er interdisciplinaire teams kunnen ontstaan, om samen te werken aan oplossingen voor problemen in de maatschappij. Deze bijeenkomsten kunnen georganiseerd worden met als uitgangspunt het zoeken naar en werken aan een oplossing voor één of meerdere van die problemen, of op verzoek van een groep vanuit één van de onderdelen van de maatschappij.
  • Cursussen en/of studie over specifieke onderwerpen die in de maatschappij leven
  • Materialen produceren ter ondersteuning van bovenstaande punten.