The 1820 Foundation
Informatie

Informatie

BELEIDSPLAN THE 1820 FOUNDATION

Juridische informatie

De stichting is op 20 mei 2022 opgericht. De rechtsvorm is een “stichting met volledige rechtsbevoegdheid”. De statuten zijn opgenomen in een notariële akte. De stichting is opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 86458361.

Inleiding

De aanleiding voor het oprichten van de stichting kwam voort uit het verlangen om de bediening van Samuël en Hope Visser mogelijk te maken. Beiden zijn sprekers en schrijvers met een bijzonder inzicht in de kerk en haar opdracht.

Grondslag en doel

Zoals opgenomen in de statuten: Personen en organisaties helpen bij het vervullen van de Grote Opdracht zoals Jezus die verwoordt in Mattheüs 28:18-20 en Markus 16:15-18, waarbij de kern van de opdracht is om mensen te winnen voor Jezus Christus, ze op te bouwen in hun geloof en ze uit te zenden om zelf ook anderen te winnen, te bouwen en te zenden.

Werkwijze

Deze dingen doen wij natuurlijk in Nederland, maar ook in andere landen. We werken eigenlijk altijd samen met lokale partners.

Fondsenwerving

De stichting ontvangt inkomsten en donaties. Een deel hiervan is in cash, een ander deel per incasso via machtiging, of op andere wijze zoals in de statuten aangegeven. Eventuele opbrengsten uit verkopen van materialen, trainingen of spreekbeurten zullen gebruikt worden om onkosten te dekken, mensen te betalen voor verricht werk, of te investeren in de ontwikkeling van nieuwe materialen.

Beheer van vermogen

Noch de directeur, noch de bestuursleden, hebben alleen de beschikking over het vermogen.

Alle betalingen boven €1000,- en/of die terugkerende betalingen zijn moeten door een (ander) bestuurslid worden goedgekeurd.

De geworven middelen worden besteed aan het doel van de stichting.

Beloningsbeleid

Vooralsnog heeft de stichting geen personeel in dienst. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Aan de bestuursleden die aangeven hiervoor in aanmerking te willen komen worden reiskosten vergoed.

Uitgaven

De stichting maakt kosten voor de productie van materialen, voor vertalingen, voor reiskosten zowel nationaal als internationaal, voor sprekersvergoedingen, voor het organiseren van trainingen en daarmee verband houdende kosten.

De financiële verslagen van het voorgaande jaar zullen hier gepubliceerd worden binnen de wettelijke termijn.

KVK nummer: 86458361

RSIN/fiscaal nummer: 863974594